Svenska fastighetsägare lägger allt större vikt vid radonmätningar och radonsanering. Ett nytt EU-direktiv kräver att varje medlemsland ska sammanställa en nationell handlingsplan för att tackla radonproblematiken. Vidare slog en dom i Högsta domstolen nyligen fast att en hög radonhalt kan ge sänkt hyra.

Independia Group mäter radonhalten i svenska fastigheter och erbjuder åtgärder när radonvärdena är för höga. Koncernchefen Oscar Nordlund Ristori berättar om konsekvenserna av det nya EU-direktivet och det svenska gränsvärdet 200 Bq/m3:

– EU-direktivet är ett incitament att utföra fler radonmätningar. Och när radonmätningar görs upptäcks förhöjda radonvärden. Jag bedömer att omkring 15-20 % av alla fastigheter i Sverige har för hög halt radon i inomhusluften. Då menar jag en radonhalt över 200 Bq/m3, som är den gräns som gäller i Sverige. Enligt Miljöbalken ska vi år 2020 ligga på under 200 Bq/m3 i alla bostäder, säger Oscar Nordlund Ristori.

 

Sänkt hyra på grund av hög radonhalt

En dom i Högsta domstolen slog nyligen fast att en för hög radonhalt kan ge nedsättning av hyran. Vetskapen att radonhalten låg över rekommenderat gränsvärde gjorde att hyresgästen upplevde oro. Högsta domstolen menade att kopplingen mellan radon och cancer gör att oron var ett så pass allvarligt obehag att hyresgästen har rätt till sänkt hyra.

– Domen i Högsta domstolen gör att fastighetsägarna tar radonfrågan på ännu större allvar, kommenterar Oscar Nordlund Ristori.

 

Så vad kan man göra?

Independia Group tillhandahåller åtgärder när radonvärdena är för höga och en viktig del i detta är rengöring av ventilationskanalerna. När ventilationskanalerna är rena fungerar luftflödena och luftombytet bättre och radonhalten kan hållas på en lägre nivå.

En kanalrengöring och injustering av ventilationen ger ofta önskad effekt förutsatt att ventilationskanalerna är täta. Men i samband med rengöringen upptäcks många gånger att frånluftskanalerna är otäta. Oscar Nordlund Ristori berättar:

– Då står valet mellan att byta frånluftskanalerna och att täta dem. Att byta kanalerna är väldigt kostsamt och därför provar vi nu att täta dem med relininglösningarna VentilFlex® och FuranFlex®. Vi gör det i konkreta projekt där radonvärdena är förhöjda och där frånluftskanalerna har dömts ut i en besiktningskontroll. Om provningarna ger de resultat vi förväntar oss så är detta ett tillvägagångssätt som kan få stort genomslag. Det finns stor potential i kanaltätning som åtgärd mot höga radonhalter, säger Oscar Nordlund Ristori, koncernchef för Independia Group.

 

Independia Group och SkorstensFolket Sverige AB genomför tester med VentilFlex och FuranFlex i fastigheter med förhöjda radonvärden. Testerna påbörjades hösten 2016 och är klara våren 2017.

VentilFlex® och FuranFlex® är insatsrör av komposit som installeras i otäta ventilationskanaler. Resultatet blir en tät kanal med så gott som bibehållen kanalarea. Metoden ger motsvarande resultat som installation av nya ventilationskanaler, men till en betydligt lägre kostnad.